> Financiële voordelen

Financiële voordelen

Wilt u als werkgever investeren in scholing? Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan geschoolde werknemers. Maak gebruik van subsidies en andere regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen.

Hieronder staat het overzicht van financiële mogelijkheden voor werkgevers om Leren en Werken bij u in de organisatie mogelijk te maken. Dit overzicht wordt regelmatig door ons bijgewerkt, echter kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Wilt u zeker zijn van de meest actuele informatie? Bezoek dan de websites van de betreffende organisaties. Kijkt u daarvoor bij de onderstaande regelingen.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren treedt in werking per 1 januari 2014 en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs. De grootste doelgroep voor de subsidie zijn de werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). De WVA Startkwalificatie en de WVA EVC komen onder meer te vervallen.
De doelstelling van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een
deelnemer. De subsidie wordt verstrekt per studiejaar. De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover;

De deelnemer een CREBO opleiding volgt.
Het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren (voor mbo bbl 200 uur) en uren beroepspraktijkvorming (voor mbo bbl 610uur).
De beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst.
De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming.
De werkgever beschikt over een administratie van de begeleiding en de beroepspraktijkvorming.

Voor praktijkleerplaatsen in het MBO is jaarlijks ten hoogste € 190 miljoen gereserveerd. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor met een maximum van € 2.700, - per gerealiseerde praktijkleerplaats. Een subsidieaanvraag wordt elektronisch ingediend via de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) op het onderdeel 'subsidieregeling praktijkleren'.


De minister organiseert landelijke informatiebijeenkomst voor de gebruikers van de subsidieregeling. Deze bijeenkomst geven meer duidelijkheid over de inhoud en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Daarnaast komen er nog vier bijeenkomsten in de regio waar uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in aanwezigheid van enkel adviseurs concrete instructies geven over de aanvraag.


Overige financiële regelingen UWV

Een overzicht van fiscale voordelen en subsidies vindt u op de website van UWV zoals:

Mobiliteitsbonus
Scholingsvoucher
Plaatsingsfee voor intermediairs
Proefplaatsing


Handige tools om subsidie te berekenen

www.subsidiescanner.nu
Informatie over alle subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van een werknemer of stagiaire en voor door scholing van personeel.
www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.


Meer informatie vindt u ook op:

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen: subsidies en cursussen in uw branche/ sector
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL): over de 'subsidieregeling praktijkleren' die per 01-01-2014 in is gegaan.
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
IB groep zakelijk