> Subsidies en fiscale voordelen

Subsidies en fiscale voordelen

Er zijn een aantal financiële mogelijkheden voor werkgevers om leren en werken binnen uw organisatie te stimuleren.

Subsidieregelingen landelijke overheid

 • Subsidieregeling Praktijkleren: de subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een praktijkleerplaats.
 • Tel mee met Taal: Via de subsidieregeling Tel mee voor Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers.

Belastingvoordelen

 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV); het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.
 • Jeugd-LIV: Het jeugd-LIV is de compensatie die werkgevers per 1 januari 2018 krijgen voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017.
 • Loonkostenvoordeel (LKV); Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen, te weten: LKV oudere werknemer,  LKV arbeidsgehandicapte werknemer, LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden,  LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Regelingen uitkerende instanties

 • Proefplaatsing: Voor mensen met een uitkering is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Dit is ook mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een uitkeringsgerechtigde werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen.
 • No riskpolis: voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.
 • Scholing: Uitkeringsgerechtigde kandidaten kunnen met toestemming van het UWV een scholing volgen als er noodzaak tot scholing bestaat. 
 • Loonkostensubsidie: een subsidie aan de werkgever ter compensatie van een deel van de loonkosten. De Loonkostensubsidie wordt ingezet voor een kandidaat die niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • Jobcoach/begeleiding: persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken, indien die persoon zonder die ondersteuning niet in staat zou zijn die taken te verrichten.
 • Participatieplaats; de gemeente kan bepaalde uitkeringsgerechtigde kandidaten beter bemiddelaar maken door deze maximaal twee jaar onbeloonde arbeid te laten verrichten, mits deze additioneel zijn.

Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Bovendien kunnen gemeenten aanvullende instrumenten toepassen die zijn gericht op werknemers die binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen.

De regelingen van de gemeente waar de kandidaat is ingeschreven zijn van toepassing. Maak een afspraak met een Leerwerkadviseur om te bespreken welke regelingen in uw gemeente gelden.

Sectorale regelingen

Bekijk of Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen in uw sector financieel bijgedragen aan de scholing van uw werknemers of cursussen aanbieden.

Berekenen

 • Subsidiecalculator: overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
 • Regelhulp Premiekortingen en LIV: een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Advies

Informeer bij het Leerwerkloket welke financiële regelingen er in uw regio gelden. Bekijk ook de brochure Financiële Regelingen voor Werkgevers, met uitgebreidere informatie over de diverse regelingen. Daarnaast is het handig om te kijken op welke financiële regelingen uw toekomstige werknemer recht heeft. Deze staan uitgewerkt op de pagina voor werkzoekenden.


Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de websites van de betreffende organisaties voor de meest actuele informatie.

Handige links: