> Kwartaalrapportage januari t/m maart 2017

Kwartaalrapportage januari t/m maart 2017

Conclusies eerste kwartaal 2017

Graag houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en resultaten. In het bijgaande dashboard staan alle cijfers over de eerste 3 maanden uitgesplitst.

Adviezen rondom leren en werken

We krijgen steeds meer vragen van inwoners. Het blijft voortdurend bevestigd dat de aantallen adviezen die we geven worden gemaximeerd door het aantal FTE dat werkzaam is binnen Leren en Werken Midden-Brabant.

Wie spreken we?

Er is geen verschuiving te zien in de mensen die ons advies inwinnen. Het is en blijft  een brede afspiegeling van de arbeidsmarkt.
Als we kijken naar opleidingsniveau spreken we inwoners met een universitaire opleiding en inwoners zonder startkwalificatie. De grootste groep is vertegenwoordigd in de mensen met een MBO opleidingsniveau 3 en 4.

We ontvangen mensen van elke leeftijd, maar de categorie van 27- 50 is het grootst.

In de verdeling werkend/ werkzoekend zien we in het eerste kwartaal ook geen verschuiving ten opzichte van 2016. De werkzaamheden van de ondernemersadviseur moeten op den duur leiden tot een verschuiving. Aangezien zij pas 1 februari is gestart is het logisch dat we dit bij deze cijfers nog niet terug zien.

De mensen die we spreken weten ons te vinden via doorverwijzingen, bijeenkomsten waar wij actief aanwezig zijn of via onze website/ Facebook pagina.

Het bereik van onze Facebook pagina is de moeite waard hier nog los te vermelden.

In het eerste kwartaal hebben 37.312 mensen met onze facebook pagina weten te bereiken.

Met welke vraag?

Mensen weten ons te vinden voor de juiste vragen: 80% komt binnen met een her- om- of bijscholingsvraagstuk.

Opvallend is, dat met de uitbreiding van het team de discipline om CRM volledig in te vullen aandacht vraagt. Dit is vooral terug te zien bij de “gewenste branche” en de werkervaring. Hierop zullen wij strakker gaan sturen.

Ook opvallend is uitvoering van Week van de zorg  in maart. Dit zorgt voor een ietwat vertekend beeld in doelgroep (veel mensen uit WW) en wens branche (zorg).

Evaluatie dienstverlening

Elk kwartaal vragen we aan iedereen die we spraken feedback te geven over onze dienstverlening. Onze dienstverlening krijgt een stabiele 7 in het eerste kwartaal en de vraag of mensen ons willen aanbevelen stijgt met een punt.

Enkele quotes

Ik ben enorm dankbaar dat dit kosteloos is.
Ik ga starten met een opleiding in mei.
Het blijft lastig aansluiting te vinden bij standaard portfolio.
Ik ga naar huis met een hoopvol vooruitzicht op werk/studie.

Adviezen aan het MKB

Met de komst van de ondernemersadviseur is vanaf 1 februari een nieuwe impuls gekomen. Titia Fluks is vanaf de eerste dag betrokken in het netwerk wat inmiddels aan het ontstaan is. Haar focus ligt bij de ondernemer en de dienstverlening aan deze individuele ondernemer.

Wie spreken we?

Het is nog te kort om echt conclusies te verbinden.
We zien wel dat er tot nu toe geen onderscheid in branches of sectoren lijkt te zijn.

De ondernemersadviseur is vooral actief op netwerkbijeenkomsten in de regio en legt van hieruit de contacten om verder te praten over strategisch personeelsbeleid. Dit is ook de reden dat zij lid is geworden van het HR business club van BZW

Met welke vraag?

De laatste vragen omtrent de kennischeque hebben nog wat tijd gekost.
Strategisch personeelsbeleid is daarnaast het meest voorkomend, samen met de makel- en schakel rol van de ondernemersadviseur. Ook hier geldt dat we strakker moeten sturen op het invullen van het CRM systeem.

Evaluatie dienstverlening

In het tweede kwartaal van 2017 zullen we ook voor deze individuele dienstverlening nog een manier van evaluatie invoeren.

Voorlichtingen in de regio

Het eerste kwartaal 2017 is onze communicatie in de regio vooral gericht geweest op de sectorgelden en het transfercentrum.
De samenwerking met de accountmanagers van de Regio gemeente en in het bijzonder de gemeente Tilburg heeft hierdoor een boost gekregen.

We merken aan het aantal doorverwijzingen dat we inmiddels een grotere bekendheid hebben in de regio. Het blijkt soms nog wel lastig te zijn om exact in te kunnen schatten met welke vragen men bij ons terecht kan.

Vanaf het tweede kwartaal zullen we onze regionale voorlichting meer gaan richten op het fine tunen van onze samenwerking met concrete voorbeelden.

We hebben zitting genomen in het taalnetwerk van de regio. Door het toevoegen van het component Taal aan de personeelsbarometer kunnen wij meer bewustwording creëren voor taal in het totaalplaatje van strategisch personeelsbeleid.

Zodra wij een bedrijf hebben aangesloten bij het taalakkoord verwijzen we door naar 1 van de partners die invulling kan geven aan de vraag van de werkgever.

Speeddates, workshops, inspiratiedagen

We zijn inmiddels een vaste waarde bij de bijeenkomsten die door onze partners worden georganiseerd. Bij speeddates van Werkhart is het standaard geworden ook een stand in te richten voor onze loopbaanadviseurs.

We hebben samen met UWV en Transvorm vorm gegeven aan de Week van de zorg.

We hebben een workshop gegeven tijdens de netwerkbijeenkomst van de logistieke academie Midden-Brabant om meer bekendheid te geven aan de Personeelsbarometer.

Tot slot zijn we trots op ons eerste HR café in februari waar we 28 ondernemers mochten ontvangen in een netwerkbijeenkomst waarin talentontwikkeling binnen het MKB centraal stond.

April 2017
Ingrid Berens