> Leerwerkloketten Plus: nog robuuster

Leerwerkloketten Plus: nog robuuster

Werkenden, werkzoekenden en werkgevers moeten betere ondersteuning krijgen bij hun leer- en ontwikkelvragen. Daarom zijn medio 2019 drie pilots gestart om te onderzoeken in hoeverre een robuustere inzet van de Leerwerkloketten de hiervoor benodigde regionale infrastructuur kan versterken. In Friesland, Twente en Rijnmond zijn op 6 juni 2019 de Leerwerkloketten Plus officieel van start gegaan. In elk van de drie regio’s krijgt de pilot een ander accent. De betrokken projectleiders vertellen ons graag de belangrijkste elementen uit hun ‘Plusplannen’.

Eigen regie

Projectleider Steffen Pilkes van Leerwerkloket Fryslân: “Onze regio kent een weinig diverse werkgelegenheid en een groot aandeel lager opgeleiden in de (potentiële) beroepsbevolking. Het Leerwerkloket heeft een goede samenwerking opgebouwd met partnerorganisaties en werkgevers rond loopbaanoriëntatie en onafhankelijk scholingsadvies, laaggeletterdheid en het opzetten van scholingsarrangementen. Als Leerwerkloket Plus willen we onze doelgroepen breed stimuleren de regie op de eigen loopbaan te pakken. In het verlengde van het inmiddels afgeronde project ‘Jij blijft bij’ met CNV, blijven we extra aandacht geven aan werkenden en met ontslag bedreigden en adviseren we werkgevers op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Nieuwe klantgroepen

Jenny Holtrop, teamleider Leren en Werken Twente: “Wij willen als Leerwerkloket Plus werkenden en werkgevers als nieuwe klantgroepen gaan bedienen. Sinds januari 2019 bestaat het Twents fonds voor vakmanschap, dat op jaarbasis vijftienhonderd werkenden een scholingscheque ter waarde van vijfduizend euro wil toekennen. Via dit fonds bereiken we als een van de geaccrediteerde loketten een deel van de gewenste klantgroep. Voor werkgevers gaan we in samenwerking met andere Leerwerkloketten initiatieven ontwikkelen. Daarnaast werken wij met NRTO samen om het regionale scholingsaanbod, privaat en publiek, digitaal inzichtelijk te maken.

Een ander Plus-actiepunt is onze opdracht voor de ‘Twentse belofte’, het regionale actieplan gericht op werkende jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie. Ons is gevraagd om in 2020 driehonderd van hen te spreken en te stimuleren om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. We bieden daartoe loopbaanadvisering en een E-portfolio aan. Om de in totaal zo’n drieduizend jongeren en hun werkgevers te vinden starten we een marketingcampagne, uitgevoerd door een extern bureau.”

Partnerships

“Rotterdam en omgeving beschikt over aantrekkelijke en diverse werkgelegenheid maar er is ook mismatch”, vertelt projectleider Harry Nuys van Leerwerkloket Rijnmond. “Omdat we te maken hebben met vele arbeidsmarktpartijen en geldstromen, ligt onze kracht als Leerwerkloket in het vormen van vruchtbare partnerships. Zo werken we al een aantal jaren met het WerkgeversServicePunt, SBB en de ROC’s samen in WSPR-jong voor een soepele bemiddeling van jongeren naar (leerwerk)vacatures. Ook is financial engineering inclusief SROI (Social Return On Investment) een belangrijk product van ons. Als Leerwerkloket Plus willen we deze partnerships waar nodig versterken en borgen. Daarnaast willen we ons nog meer richten op scholingsarrangementen van werk naar werk en van uitkering naar werk.”


Foto: Harry Nuys licht plannen Leerwerkloket Plus Rijnmond toe

Opbrengsten

De rode draden in alle drie de plannen zijn: grotere bekendheid en groter bereik van het Leerwerkloket, een sterker accent op loopbaanontwikkeling van werkenden, versterken van de samenwerking met partners, inzichtelijker maken van opleidingsmogelijkheden en beter inspelen op regionale scholingsvragen.

Leren en Werken krijgt drie jaar lang extra middelen voor de Leerwerkloketten Plus en de landelijke ondersteuning daarvan, zoals aangekondigd in de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van 27 september 2018. Landelijk manager Rieky Janssen benadrukt dat ook de andere Leerwerkloketten worden betrokken bij de Leerwerkloketten Plus. “We willen alle regio’s laten delen in de opbrengsten. Ook leggen we dwarsverbanden met nieuwe aanpakken en good practices buiten de Plusregio’s. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Leerwerkloketten profijt hebben van deze ontwikkelslag.”