Nieuws

> Experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl

Experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl

Vanaf dit voorjaar kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor deelname aan het experiment gecombineerde leerweg bol-bbl. Met dit experiment wil het ministerie van OCW de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

Op dit moment mogen scholen volgens de WEB geen opleidingen in de markt zetten die al in aanvang een beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg combineren. Met dit experiment maakt het ministerie zo’n combinatie mogelijk.
Het experiment duurt zes jaar, van 1 mei 2015 tot 31 juli 2021. De beoogde inwerkingtreding, 1 mei 2015, is onder voorbehoud. De Eerste en Tweede Kamer moeten het besluit nog behandelen en vervolgens adviseert de Raad van State over het besluit.

Inhoud experiment

Studenten aan een mbo-school met een experimentstatus krijgen eerst onderwijs binnen de school (bol) en gaan in het tweede deel van de opleiding voornamelijk aan de slag in een leerbedrijf (bbl).
Studenten kunnen zo extra kennis en vaardigheden aanleren voordat zij de werkvloer opgaan. En leerbedrijven krijgen studenten binnen met meer kennis en vaardigheden die daardoor sneller inzetbaar zijn. Voor mbo-scholen is dit een mogelijkheid om de samenwerking met het bedrijfsleven verder te verbeteren. Het experiment is mogelijk voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4. De opleiding mag niet onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs.

Baangarantie

Een van de voorwaarden voor deelname aan het experiment is dat de mbo-school een samenwerkingsovereenkomst toevoegt bij de aanvraag voor het experiment. Daarin moet het leerbedrijf of het opleidingsbedrijf een garantie geven voor beschikbaarheid van voldoende bbl-plekken tegen marktconforme beloning.

Advies MBO Raad

De MBO Raad adviseert de scholen om in de samenwerkingsovereenkomst ook duidelijke afspraken op te nemen voor het geval het leerbedrijf of het opleidingsbedrijf deze garantie niet nakomt. Want als er voor de studenten geen vervangende marktconform betaalde praktijkplaats wordt gevonden, dan wordt in het uiterste geval het experiment stopgezet. 

Aanvragen experimentstatus

MBO-scholen kunnen een experimentstatus aanvragen bij DUO. Wil uw mbo-school met ingang van het schooljaar 2015/2016 starten? Dien dan de aanvraag in tussen 1 en 15 mei 2015. Daarna zijn nieuwe aanvragen elk jaar in januari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar mogelijk.
Het aanvraagformulier en voorwaarden voor deelname aan het experiment komen beschikbaar op www.duo.nl. MBO-scholen die in mei 2015 een aanvraag indienen, krijgen uiterlijk 31 juli 2015 bericht of de aanvraag is goedgekeurd.