Nieuws

> FNV ICT pleit voor sectoraal opleidingsfonds om mismatch arbeidsmarkt te beperken

FNV ICT pleit voor sectoraal opleidingsfonds om mismatch arbeidsmarkt te beperken

Elektronische dataplaat

‘De ICT-sector zou erbij gebaat zijn om gezamenlijk met ons een opleidingsfonds op te richten. Dit had de structurele mismatch op de arbeidsmarkt deels kunnen voorkomen’, stelt Bob Bolte van FNV ICT.

Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat vooral in de ICT het aandeel (zeer) moeilijk vervulbare vacatures veel hoger dan gemiddeld uitvalt. Terwijl er tegelijkertijd bijna 7.000 ICT’ers in de WW zitten, waarvan meer dan de helft 50 jaar of ouder is.

Sectorale aanpak ontbreekt

FNV ICT constateert dat er in de ICT-sector geen sprake is van een integraal en gestructureerd arbeidsmarktbeleid. Bolte: ‘Liever beconcurreren de werkgevers elkaar dan dat ze gezamenlijk willen nadenken over hoe de markt er over 5 of 10 jaar uitziet en welke vakmensen er dan nodig zijn. Ik vind het een gemiste kans: de sector groeit over de hele linie en het opleidingsniveau is hoog. Al met al een gunstige uitgangspositie om te komen tot een constructief beleid.’

Huidige tekorten al door kenners voorspeld

Binnen de ICT wordt wel degelijk door werkgevers en werknemers geïnvesteerd in training en opleiding. Bolte: ‘Er sprake is van een leercultuur, maar de nadruk ligt teveel op functiegerichte scholing. Er wordt te weinig gekeken naar de vraag en het aanbod op de middellange termijn. Kenners van de branche voorzagen de huidige tekorten maar met deze kennis is niets gedaan.’

ICT Opleidingsfonds noodzakelijk

FNV ICT pleit voor een opleidingsfonds waaraan zowel werkgevers en werknemers financieel bijdragen. Vanuit een dergelijk fonds kan passender worden geanticipeerd op de bewegingen van de arbeidsmarkt. ‘Het zou helemaal mooi zijn als op termijn ook zzp’ers van dit fonds gebruik zouden kunnen maken’, besluit Bolte.