Nieuws

> Kwaliteit kleine mbo-opleidingen vergelijkbaar met grote opleidingen

Kwaliteit kleine mbo-opleidingen vergelijkbaar met grote opleidingen

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De kwaliteit van mbo-opleidingen met 18 of minder ingeschreven studenten is vergelijkbaar met die van mbo-opleidingen die door meer studenten worden gevolgd. Ook de bedrijfsvoering bij kleine opleidingen verloopt niet moeilijker dan die van grote.

Die conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs op basis van een onderzoek onder negenendertig kleine technische beroepsopleidingen zoals tegelzetter, autospuiter, timmerman of fietstechnicus.

Hogere kans op diploma

Statistische analyse wees uit dat de omvang van de opleiding van invloed is op de diplomakans. Op alle opleidingsniveaus in het mbo blijkt dat studenten in kleine opleidingen een grotere kans hebben het diploma te behalen dan studenten uit grotere opleidingen. Studenten aan kleine opleidingen zijn bovendien overwegend net zo tevreden als studenten aan grote opleidingen.

Onderwijskwaliteit wijkt niet af

De onderwijskwaliteit van kleine opleidingen wijkt nauwelijks af van die van grote opleidingen. De 39 onderzochte kleine techniekopleidingen scoren op een aantal indicatoren zelfs net iets beter dan de grote (technische)opleidingen. Voor alle onderzochte opleidingen geldt dat ze volledig zijn ingebed in het kwaliteitsborgingsysteem van de instelling. De kleine opleidingen zijn daarmee bij de instellingen op dezelfde manier in beeld als de grote opleidingen.

Efficiënt opleidingsaanbod

Een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en een goede spreiding van het opleidingsaanbod is belangrijk voor doelmatigheid binnen het mbo. De nieuwe Wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs beoogt unieke, kleine opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief te behouden en het aanbod van opleidingen te optimaliseren. De wet wil een inefficiënt aanbod van kleine opleidingen voorkomen.

Arbeidsmarktperspectief

Volgens de inspectie blijkt het arbeidsmarktperspectief van de onderzochte techniekopleidingen overwegend (ruim) voldoende. Slechts bij een enkele opleiding is het arbeidsmarktperspectief minder rooskleurig.
Verder blijken instellingen vaak oriënterend met elkaar in gesprek te zijn over het opleidingsaanbod. De noodzaak tot afstemmen van hun opleidingsaanbod op dat van andere instellingen wordt door de instellingen erkend. Teruglopende studentenaantallen zijn een belangrijke reden voor toenadering tussen instellingen.

Inspectie van het Onderwijs, 2 maart 2015

Categorieën: 
Mbo