Nieuws

> Beleefdag Defensie

Beleefdag Defensie

Woensdag 3 juli heeft een groep geïnteresseerde werkzoekende jongeren een ‘beleefdag’ meegemaakt op de Johannes Postkazerne in Havelte, om daar te ontdekken welke mogelijkheden het leger hen te bieden heeft. Mirjam Sterk (oud-CDA kamerlid) was samen met Andries Ekhart, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Leeuwarden, te gast bij 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso van de Koninklijke Landmacht. Mirjam Sterk is voor de periode van 2 jaar aangesteld als landelijk ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Binnen Defensie zijn arbeidskansen voor jongeren. Jaarlijks zijn er 4.000 vacatures bij Defensie. De commandant van 44 pantserinfanteriebataljon, luitenant kolonel Van der Touw, en wethouder Ekhart hebben de handen in één geslagen om tot een provinciaal plan van aanpak te komen voor instroom van jongeren bij Defensie. Van bootcamp, schietsimulator, informatie over het militaire leven tot kennismaking met het infanteriegevechtsvoertuig CV90, alles komt aan bod deze dag. Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso is het oudste infanterieregiment van het Nederlandse leger. De naamgever, prins Johan Willem Friso (1687-1711), was stadhouder van Friesland en Groningen en bouwde in zijn korte leven een grote militaire reputatie op. De naamkeuze staat voor de verbondenheid van het regiment met de noordelijke provincies, die traditioneel tot zijn rekruteringsgebieden behoren.

Alle Friese gemeenten, UWV, het leerwerkloket en het SBB zijn aan de slag gegaan om de werving van jongeren een extra boost te geven. In eerste instantie zijn hiervoor jongeren met een uitkering benaderd. Waarschijnlijk volgt in het najaar 2013 nog een tweede wervingsactie onder een grotere groep jongeren. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op dit moment is in Fryslân 15% van de jongeren werkzoekend. De verwachting is dat dit aantal de komende maanden verder toeneemt. Veel jongeren vinden na hun studie niet direct een baan, omdat werkgevers vragen om werkervaring en daarnaast is de vraag naar personeel door de economische recessie afgenomen. In maart 2013 heeft het kabinet besloten extra maatregelen te treffen om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergoten. Het beschikbare budget voor Fryslân is € 1.257.000,-. De gemeente Leeuwarden heeft op 1 juli het Actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid Friesland 2013 – 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. De gemeente Leeuwarden is als centrumgemeente voortrekker van het Actieplan.

Het Actieplan is opgesteld samen met alle Friese gemeenten, het UWV WERKbedrijf, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (RMC’s), het ROC Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, de Provincie Fryslân, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Leren en Werken Friesland (KOF).  De basis van dit actieplan is een provinciale aanpak, die gericht is op sectoren waarin kansen zijn op de arbeidsmarkt. Ook wordt op de werkgevers in Fryslân een beroep gedaan om werkplekken beschikbaar te stellen voor jongeren. Vanuit het Actieplan worden financiële middelen voor werkgevers beschikbaar gesteld. Deze kunnen worden ingezet voor salariskosten of scholing. Daarnaast is extra begeleiding van de jongeren beschikbaar. Ook binnen de overheidsinstellingen worden extra (leerwerk)plekken voor jongeren beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt aangesloten bij landelijke afspraken zoals in het Techniek Pact en andere sectorale afspraken.

Persbericht gemeente Leeuwarden, 3 juli 2013

Leerwerkloket: 
Categorieën: