Nieuws

> SCP Rapport ‘’Grenzen aan een leven lang leren’’

SCP Rapport ‘’Grenzen aan een leven lang leren’’

Op woensdag 22 mei 2019 verscheen het SCP rapport ‘Grenzen aan een leven lang leren’. Het onderzoek richt zich onder andere op de persoonlijke belemmeringen die burgers ervaren om deel te nemen aan een leven lang leren.

Het onderzoek laat zien dat de belangrijkste reden voor mensen om scholingsactiviteiten te ondernemen is om het dagelijks functioneren op het werk te verbeteren (na- of bijscholing). Slechts een klein deel van de mensen doet aan op- of omscholing. In het onderzoek is er naast werkenden in loondienst ook aandacht voor scholing onder zelfstandigen. Er blijkt dat mensen in loondienst relatief het vaakst deelnemen aan opleidingen, training en cursussen, maar dat het percentage zelfstandigen dat aan scholingsactiviteiten deelneemt flink is gestegen. Hun deelnamepercentage ligt nu bijna op hetzelfde niveau als dat van werkenden in loondienst. 

In het rapport worden verschillende belemmeringen voor deelname aan scholing genoemd. Naast dat de urgentie voor scholing zonder directe aanleiding weinig gevoeld wordt, hebben mensen vaak ook niet de middelen om te gaan scholen. Met name laagopgeleiden zijn vaak niet in staat scholingskosten te dragen en zijn aangewezen op de bereidheid van hun werkgever. Voor zelfstandigen speelt mee dat zij zelf de kosten voor scholingsactiviteiten moeten dragen en zelf hun scholing moeten organiseren. Dit leidt ertoe dat zij scholingsdeelname uitstellen of uiteindelijk geheel van scholing afzien door de hoge kosten. 

Uit het onderzoek blijkt dat met name mensen die naar een andere functie willen omscholen tegen een financieringsobstakel aanlopen. In zo’n geval komen de kosten grotendeels bij de werkende te liggen. Hierdoor zijn op- en omscholingsactiviteiten momenteel ondergeschikt aan bij- en nascholingsactiviteiten. Dat vindt NRTO niet wenselijk. NRTO is voor het bereikbaar maken van scholing voor iedereen. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘Het wordt tijd dat de overheid hier serieus in gaat investeren door middel van leerrechten en financiële middelen om zo de leercultuur in Nederland verder te ontwikkelen. Een passend scholingsbudget is daarbij essentieel. NRTO pleit al lange tijd voor leerrechten en financiële middelen. Op die manier wordt gestimuleerd dat mensen eigen regie nemen over hun leerproces en actief gaan nadenken daarover. En met het oog op de veranderende arbeidsmarkt is dat noodzakelijk: door scholing kunnen mensen zich voorbereiden op de toekomst.’

Het hele rapport leest u hier