Nieuws

> SER ziet sleutelrol voor SBB voor sterk en innovatief beroepsonderwijs

SER ziet sleutelrol voor SBB voor sterk en innovatief beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs bedrijfsleven, wij leiden vanmensen op, logo

Vandaag publiceert de SER zijn advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs’. De raad benoemt vijf prioriteiten voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs, met een sleutelrol voor het beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB.

De SER voorziet onder meer op de volgende thema's een rol voor SBB:

  • Gebruik keuzedelen als zelfstandig certificaat. De SER roept onderwijs en bedrijfsleven op om de ontwikkeling van keuzedelen als zelfstandig certificaat actief op te pakken. De raad ondersteunt ook het advies van SBB om pilots te starten, waarin onderwijsinstellingen beroepsgerichte onderdelen uit de kwalificatiestructuur gebruiken voor bij- en nascholing van werknemers.
  • Stimuleer de Borisaanpak en onderzoek de mogelijkheid om die verder uit te breiden. De SER ondersteunt de Borisaanpak en sluit zich aan bij de oproep aan bewindslieden om deze aanpak structureel te maken. Daarnaast beveelt de raad aan, dat het ministerie van OCW samen met betrokkenen nagaat of de aanpak geschikt is voor verdere uitbreiding, zoals voor entreestudenten die geen niveau 1-diploma kunnen behalen.
  • Versterk de pedagogisch-didactische vaardigheden van praktijkopleiders. De SER pleit voor de inzet van geoormerkte publieke middelen – zoals de regeling Stagebox die van 2006 tot 2009 is ingezet – voor onder meer de bevordering van deskundigheid, trainingen en begeleiding van praktijkopleiders.
  • Stimuleer gelijke kansen op stage of leerbaan door bedrijven bewust te maken van vooroordelen en (vermeende) discriminatie. De SER beveelt betrokkenen in het mbo, sociale partners en jongerenorganisaties aan het meldpunt Stagediscriminatie van SBB breed onder de aandacht te brengen van jongeren.
  • Benut de kennis en het netwerk van SBB om landelijke samenwerking te stimuleren en innovatie uit de beroepspraktijk snel te laten indalen in het onderwijs. SBB kan haar functie beter uitoefenen als zij bij de uitvoering van haar wettelijke taken flexibel kan zijn in de totstandkoming van nieuwe kwalificaties en erkenningen van leerbedrijven. De SER adviseert de minister van OCW om SBB hiertoe voldoende te faciliteren.

Het is aan het kabinet om de adviezen van de SER om te zetten in concrete actie en maatregelen. SBB gaat graag in overleg in met het kabinet om waar noodzakelijk een actieve bijdrage te leveren.