> Regeling Kennischeques MKB Gemeente Tilburg

Regeling Kennischeques MKB Gemeente Tilburg

Karakter regeling

Artikel 1. De regeling

Deze regeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2* van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg die per 1 januari 2012 van kracht is. De bepalingen uit deze verordening zijn van toepassing, voor zover daarvan in onderstaande niet van wordt afgeweken.

Artikel 2. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. aanvrager: een MKB bedrijf in de gemeente Tilburg (Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot) die een aanvraag voor een Kennischeque doet;
 2. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;
 3. kennischeque: een bijdrage in de vorm van kennis ten behoeve van de innovatie van het MKB, in de vorm van middelen, toegekend door het College van B en W. Kennischeque kan worden toegekend aan het bedrijf of aan de kennisinstelling ten behoeve van het bedrijf ;
 4. werkelijke kosten: de kosten van inhuur van studenturen of hieraan gerelateerde kosten voor de zoals blijkt uit de definitieve factuur;
 5. Leerwerkloket: het Leerwerkloket Midden Brabant, gevestigd aan het Besterdring 235 te Tilburg c.q. in het Ondernemershuis.

Artikel 3. Reikwijdte pilotregeling

 1. Voor een kennischeque komen in aanmerking MKB bedrijven in de gemeente Tilburg.
 2. Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor de inzet van studenten en of net afgestudeerden in Tilburg en/of regio Hart van Brabant ten behoeve van een innovatievraagstuk. Indien een opleidingsrichting niet in de Tilburg/regio is gevestigd dan geldt de Provincie Noord-Brabant als uiterste grens;
 3. Per aanvrager wordt maximaal één kennischeque verstrekt.
 4. De kennischeque kan alleen worden aangevraagd als die in het eigen bedrijf wordt uitgevoerd.
 5. Maximaal 75% van de totale kosten van de kennischeque kunnen als subsidie worden verleend.

Artikel 4. Financieringsplafond

Het voor subsidie beschikbare budget fungeert als subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb.

Artikel 5. Bevoegdheid college

 1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een kennischeque toe te kennen;
 2. Het college stelt de hoogte van de kennischeque vast op basis van de aanvraag via een éénmalige subsidievaststelling , met dien verstande dat de hoogte van de Kennischeque maximaal € 5.000 bedraagt;
 3. Het college kan aan de toekenning van kennischeque nadere voorschriften verbinden;
 4. Eén van de voorschriften is in ieder geval dat na afloop wordt gemeld dat de cheque is uitgevoerd.

Artikel 6. Indiening aanvraag

Een aanvraag voor een Kennischeque wordt ingediend bij de gemeente Tilburg middels een door de gemeente Tilburg ter beschikking gesteld formulier. Deze aanvraag is voorzien van een advies van het Leerwerkloket.

Artikel 7. Behandeling aanvraag

 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;
 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 3. Alleen aanvrager die aan de onder artikel 2 gestelde eisen voldoen en zijn beoordeeld door het Ondernemershuis of het Leerwerkloket worden in behandeling genomen; N.b. het Leerwerkloket of Ondernemershuis kan zich zo nodig laten adviseren door aangewezen contactpersonen in kennisinstellingen over het niveau van de benodigde kennis;
 4. De gemeente Tilburg toetst de aanvraag en de aanvrager op de voorwaarden zoals beschreven onder de artikel 8;
 5. Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 8. Beoordelingscriteria en afwijzingsgronden

Het college wijst een aanvraag af indien:

 1. het budget bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
 2. de aanvrager onvoldoende heeft zichtbaar gemaakt dat het innovatievraagstuk van belang is voor de onderneming;
 3. de aanvraag niet kan worden gehonoreerd door de inzet van een student vanuit de regio Tilburg (Hart van Brabant) of voorzover de opleidingsrichting niet in de Hart van Brabant regio gevestigd is in de Provincie Noord-Brabant;
 4. de aanvrager - ook na herstelmogelijkheid - onvoldoende informatie heeft verstrekt via het aanvraagformulier;
 5. de aanvrager de eigen bijdrage in de cofinanciering niet kan vrijmaken (de aanvrager kan ook bedragen "in kind" inbrengen als cofinanciering);
 6. de aanvrager niet kan voldoen aan de eisen van de opleiding in het geval er sprake is van een vraagstuk dat wordt behandeld in het onderwijscurriculum;
 7. de aanvraag wordt ingediend nadat de aanvrager met het kennisvraagstuk is gestart.

Artikel 9. Kenmerken Kennischeque, subsidiabele kosten

 1. De hoogte van de Kennischeque wordt bepaald aan de hand van de geraamde kosten;
 2. Voor de inzet van studenturen mag een bedrag van € 10,- netto per uur worden aangehouden tenzij het programma onderdeel uitmaakt van een regulier onderwijsprogramma (stage, minor, afstuderen);
 3. Voor kosten gerelateerd aan het onderwijsprogramma mogen werkelijke kosten voor reizen, begeleiding, administratie en overige onkosten worden opgevoerd;
 4. Voor een opdracht buiten het regulier onderwijsprogramma geldt dat begeleiding tijdens de uitvoering van de opdracht georganiseerd moet worden en deze kosten worden ingebracht bij de aanvraag.

Artikel 10. Nadere regels monitoring in verband met de pilot

 1. De Kennischeque wordt verstrekt onder voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan monitoring, in ieder geval middels het invullen van een vragenlijst bij start en na afronding van de activiteit.
 2. Het college kan nadere regels voor de uitvoering van de regeling vaststellen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en beëindiging

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2016 en eindigt per 31 december 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kennischeques 2016-2017 gemeente Tilburg.

Toelichting

De Regeling Kennischeque die de gemeente Tilburg heeft ontwikkeld ten behoeve van MKB bedrijven is een pilotregeling waarin de gemeente wil onderzoeken of een dergelijke regeling effectief is als instrument om innovatie in het MKB en de verbinding tussen MKB en kennisinstellingen te versterken. Op basis van het gesprek en een toets op de voorwaarden adviseert het Leerwerkloket de gemeente Tilburg over het verstrekken van de Kennischeque. Verdere toelichting op de Kennischeques is opgenomen in de "Aanpak Regeling Kennischeques 2016- 2017 gemeente Tilburg'.