> Skills Navigator

Skills Navigator

Met het project Skills Navigator willen we inzetten op het future proof maken van de skill-opbouw van zowel schoolgaande jongeren, als (her)intreders op de arbeidsmarkt (16-26 jaar) in verschillende havencontexten.
In het project wordt nauw samengewerkt met partners uit zowel België als Nederland:Gemeente Rotterdam, UWV (LeerWerkLoket Rijnmond),  Antwerpen, Terneuzen en Gent, Scalda, KAZI, STC groep, VDAB, SBB, Portstream, Thomas More, Skilliant, Artesis Plantijn Hogeschool.

De kloof tussen de skills die gevraagd worden vs. die aanwezig zijn bij de arbeidskrachten willen we wegwerken door te werken met werkgeversarrangementen en door een betere oriëntatie van de jongeren.

Doel werkpakket Werkgeversarrangementen:

Het ontwikkelen en inzetten van werkgeversarrangementen, zowel de bestaande, als nieuw te ontwikkelen arrangementen, gericht op de toekomstige skills haven industrieel complex ter preventie van werkloosheid en ter bevordering uitstroom werkzoekenden.
Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Daaronder vallen zaken als stages, duaal leren, contextlabs, jongerenakkoorden, ...

Door het implementeren van succesvolle werkgeversarrangementen willen we de vraag en het aanbod beter op elkaar laten aansluiten door:

  • werkzoekenden en werknemers in opleiding vertrouwd te maken met de context van de werkgever en andersom;
  • werkgevers mede verantwoordelijk te maken voor de juiste “skill building” van jongeren en werkzoekenden;
  • 21st century skills (met focus op de digitale skills) van werkzoekenden te ontwikkelen, in nauwe verbinding met de werkgeverscontext.

Activiteiten:

  • Analyse werkgeversarrangementen partners, bepalen kritieke succesfactoren en oormerken best practice per partner.
  • Implementeren en monitoren van best practice werkgeversarrangement.
  • Ontwikkelen nieuwe arrangementen n.a.v. input werkpakket 3 arbeidsmarktonderzoek/analyse 21st century skills haven industrieel complex).
  • Onderzoeken mogelijkheden tot het ontwerpen van een gezamenlijk werkgeversarrangement en opmaken draaiboek.
  • Verankering van werkgeversarrangementen.

Bijdrage LeerWerkLoket Rijnmond

De centrale uitvoering van werkpakket Werkgeversarrangementen komt te liggen bij het LeerWerkloket Rijnmond (onderdeel van de integrale dienstverlening van het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR).

Mocht u meer willen weten over Skills Navigator en/of het onderdeel Werkgeversarrangementen dat door het LWLR zal worden verzorgd, dan kunt u contact opnemen met:

Jakolien van der Poel (jakolien.vanderpoel@uwv.nl) en/of Harry Nuys (h.nuys@albeda.nl)