> UWV Regelingen

UWV Regelingen

Het UWV heeft een groot aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten:

 • 1. Beleidsregel scholing2016.                                                                                                                                                                                                                    
 • 2. Proefplaatsing.
 • 3. Brug-WW.
 • 4. Compensatieregeling
 • 5. Loon compensatie bij ziekte (no-risk-polis).
 • 6. Vergoeding voorziening werkgever.
 • 7. Minder loon Wajonger (loondispensatie).

Er zijn verschillende regelingen binnen het UWV waar u gebruik van kunt maken.

1. Beleidsregel scholing 2016

Uitkeringsgerechtigden kunnen uitsluitend met instemming van UWV een scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. De noodzaak tot het volgen van een scholing wordt beoordeeld aan de hand van deze Beleidsregel Scholing 2016. Er is sprake van een noodzaak tot het volgen van scholing als aan alle navolgende vereisten is voldaan:
a. de scholing is arbeidsmarktrelevant én
b. de duur van de scholing overschrijdt niet het gestelde maximum én
c. de uitkeringsgerechtigde is schoolbaar.

a. Arbeidsmarktrelevantie

Een scholing is arbeidsmarktrelevant als aan één van de navolgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een baanintentie of baangarantie. Deze baanintentie of baangarantie blijkt uit een door de werkgever en de uitkeringsgerechtigde ondertekende verklaring of arbeidsovereenkomst. De verklaring houdt in dat de werkgever voornemens is om de uitkeringsgerechtigde na het behalen van de het certificaat op diploma een dienstbetrekking aan te bieden. De dienstbetrekking waarop de baanintentie of baangarantie betrekking heeft, start uiterlijk op de eerste dag van de maand direct volgend op de maand waarin de uitkeringsgerechtigde de scholing met een diploma of certificaat heeft afgerond. De omvang van de dienstbetrekking bedraagt minimaal hetzelfde aantal uren per week als de wekelijkse studiebelasting van de scholing en duurt minimaal 6 maanden.
 • De uitkeringsgerechtigde kan na het volgen van de scholing een door UWV vastgesteld kansberoep vervullen.
 • De uitkeringsgerechtigde maakt naar genoegen van UWV inzichtelijk dat hij met een certificaat of diploma van de scholing een reële kans heeft op werk in dienstbetrekking of om als zelfstandig ondernemer in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De uitkeringsgerechtigde in een dienstbetrekking gaan werken, dan geeft hij inzicht in de vacatures die hij na het afronden van zijn scholing kan vervullen. Wil de uitkeringsgerechtigde als zelfstandig ondernemer gaan werken dan maakt de uitkeringsgerechtigde inzichtelijk op welke wijze hij na het volgen van de scholing als zelfstandig ondernemer in zijn onderhoud kan voorzien.
b. Maximum duur van de scholing
 •  De scholing mag maximaal één jaar duren.
 • In uitzonderingsgevallen kan het UWV bepalen dat, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de scholing maximaal 2 jaar mag duren.
 • In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de scholing van een uitkeringsgerechtigdemet scholingsbelemmeringen als gevolg van een ziekte of een handicap maximaal 2,5 jaar duren.
c. Schoolbaar

UWV toetst of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is aan de hand van de navolgende criteria:

 •  De cognitieve vaardigheden: de uitkeringsgerechtigde voldoet aan de formele instroomeisen die het opleidingsinstituut stelt aan personen die de scholing willen gaan volgen én
 • De belasting en de belastbaarheid: de uitkeringsgerechtigde is zowel fysiek als mentaal voldoende belastbaar zijn om de scholing met goed gevolg af te kunnen ronden en de functie of het beroep, waar de scholing voor opleidt, uit te voeren én
 • De persoonlijke omstandigheden: de persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde moeten zodanig zijn dat hij in staat is om de scholing met goed gevolg af te kunnen ronden.

(Bron: Staatscourant nr. 24765, 17 mei 2016; Beleidsregels Scholing 2016).

van het protocol.

Voorwaarden

Het Protocol Scholing is ontwikkeld om te kunnen beoordelen of scholing noodzakelijk is.
Deze noodzaak wordt getoetst aan de hand van een drietal indicatoren:
A. Het bepalen van de arbeidsmarktrelevantie van de scholing.
Voor WW-gerechtigden die van een werkgever een baan in het vooruitzicht hebben gekregen, maar waar als voorwaarde aan is gekoppeld dat hij eerst in de ogen van de werkgever relevante scholing moet volgen, wordt deze scholing relevant geacht. De werkgever maakt zijn intentie duidelijk door middel van een arbeidsovereenkomst of een verklaring waaruit blijkt:

2. Proefplaatsing

Wilt u iemand met een uitkering van het UWV in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de proeftijd bij aanvang van een dienstverband. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Denkt u dat 2 maanden te kort is? Dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven waarom er meer tijd nodig is om de werknemer te beoordelen. Het UWV beoordeelt dan of dat zo is en kan de proefplaatsing verlengen tot maximaal in totaal 6 maanden.

Vraag toestemming van UWV

Een proefplaatsing kan pas beginnen nadat u daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV. U vraagt proefplaatsing aan samen met uw toekomstige werknemer. Dit doet u met het formulier Aanvraag UWV proefplaatsing. Voordat de proefplaatsing begint, beoordeelt het UWV of deproefplaatsing ingezet kan worden en hoelang. Het UWV kijkt dan wat de afstand tot de arbeidsmarkt is van de werknemer en of hij geschikt is voor de functie.

Voorwaarden voor proefplaatsing

Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat u de bedoeling heeft om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. Tijdens de proefplaatsing kunt u bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af. U kunt dan geen proeftijd meer afspreken.
Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan moet hij ook al minimaal 3 maanden werkloos zijn. Ook moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Is hij korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwachten wij dat hij ook zonder hulp werk kan vinden. Een proefplaatsing bij de WW duurt 2 maanden. Er geldt een uitzondering als de werknemer jonger dan 27 jaar is en hij geen startkwalificatie heeft.

Ziek tijdens de proefplaatsing

Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan kunt u de proefplaatsing verlengen met de tijd dat hij ziek was. Als uw werknemer op vakantie gaat tijdens zijn proefplaatsing kunt u niet verlengen. Dan blijft de duur van de proefplaatsing maximaal in totaal 6 maanden.
Vergeet daarbij niet om de werknemer ook ziek (en hersteld) te melden bij het UWV WERKbedrijf.

3. Brug-WW

Met deze regeling kunt u een werknemer laten omscholen met behoud van zijn WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden.
Met de regeling Brug-WW neemt u dus een werknemer in dienst die wordt bijgeschoold met de meest actuele kennis voor zijn nieuwe baan. Vanaf 1 april 2016 zijn er 2 soorten Brug-WW:

 • - Brug-WW zonder sectorplan;

 • - Brug-WW met sectorplan.
Brug WW zonder sectorplan

Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Met deze regeling kunt u een werkzoekende met een WW-uitkering in dienst nemen. Hij kan zijn nieuwe baan dan combineren met een opleiding die nodig is voor deze baan.

Tijdens deze periode houdt hij zijn uitkering. En hij hoeft dan niet te solliciteren en is niet verplicht om passende arbeid te aanvaarden. Deze vrijstelling duurt de hele scholingsperiode of tot het einde van zijn WW-uitkering.Als werkgever betaalt u alleen salaris over de uren die de nieuwe werknemer werkt. Voor de uren die hij besteedt aan zijn opleiding, houdt hij zijn WW-uitkering.

Voorwaarden Brug-WW zonder sectorplan

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • - De nieuwe werknemer heeft een WW-uitkering of krijgt binnenkort een WW-uitkering.
 • - Hij gaat een opleiding volgen die hij nodig heeft voor zijn nieuwe baan.
 • - U biedt hem direct een contract aan van minimaal 8 uur per week naast zijn opleiding.
 • - Als hij de opleiding heeft afgerond, geeft u hem een nieuw contract. Of u breidt zijn huidige contract uit. Dit moet dan een contract zijn voor minimaal 6 maanden met het aantal uren dat hij al werkte, plus het aantal uren dat hij de opleiding volgde (baangarantie).
Aanvragen Brug-WW zonder sectorplan

Uw werknemer vraagt Brug-WW zonder sectorplan zelf aan met het formulier Aanvraag Brug-WW zonder sectorplan.
Hij stuurt het ingevulde formulier dan via de Werkmap op of per post naar het Werkplein.

Meer informatie over Brug-WW zonder sectorplan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt (WSP) in uw buurt. Op werk.nl vindt u de contactgegevens van de WerkgeversServicepunten

Brug-WW met sectorplan

Er bestaat ook de regeling Brug-WW met een sectorplan. Als werkgever kunt u gebruikmaken van Brug-WW met een sectorplan als er voor uw sector een sectorplan is ingediend en goedgekeurd op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Lees een overzicht van goedgekeurde sectorplannen op sectorplannen.nl.

Uw nieuwe werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin hij een opleiding volgt. Als werkgever betaalt u alleen salaris over de uren die de werknemer werkt. Voor de uren die hij besteedt aan zijn opleiding, houdt hij zijn WW-uitkering. Daarnaast hoeft u maar een deel van zijn scholingskosten te betalen.

Aanvragen Brug-WW met sectorplan

U vult samen met uw werknemer de werkgeversverklaring Brug-WW in (dit is een verklaring van deelname aan het sectorplan). U of uw werknemer stuurt deze op. De werkgeversverklaring krijgt u van de hoofdaanvrager van het sectorplan van uw sector. De gegevens van de hoofdaanvrager vindt u in het sectorplan dat werkgevers- en werknemersorganisaties in uw sector of regio hebben opgesteld.

U stuurt de werkgeversverklaring naar:
UWW Werkbedrijf Rijnmond                                                                                                                                                                                                                            Postbus 59132                                                                                                                                                                                                                                                3008 PC Rotterdam

Nadat u deze verklaring heeft verstuurd, krijgt uw werknemer vrijstelling van de sollicitatieplicht van de adviseur werk. Vervolgens kan hij WW aanvragen bij UWV voor de uren die hij besteedt aan de opleiding.

Meer informatie over Brug-WW met sectorplan

Voor vragen over Brug-WW met een sectorplan kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt (WSP) in uw buurt. Op werk.nl vindt u de contactgegevens van de WerkgeversServicepunten.

Brug-WW vanuit een sectorplan kan alleen ingezet worden als u deelneemt aan het sectorplan Werkgevers- en werknemersorganisaties. In een sector of regio kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk een sectorplan opstellen met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Op werk.nl vindt u informatie over de ondersteuning van UWV bij de voorbereiding en de uitvoering van sectorplannen. Beoordeling door UWV of sector.

Wat is het verschil tussen beide regelingen Brug – WW?

Beoordeling door UWV of sector

Bij Brug-WW zonder sectorplan beoordeelt UWV of de aanvraag onder meer voldoet aan:

Bij Brug-WW met sectorplan doet de sector deze beoordeling.

Periode Brug-WW

Brug-WW zonder sectorplan geldt tijdens de volledige periode van de opleiding. Of tot de WW-uitkering stopt.
Brug-WW met sectorplan geldt voor een periode van maximaal 1 jaar. Of tot de WW-uitkering stopt.

Vergoeding kosten

Bij Brug-WW zonder sectorplan worden de scholingskosten voor u als werkgever niet (gedeeltelijk) vergoed. Voor de uren die de werknemer besteedt aan zijn opleiding, houdt hij zijn WW-uitkering.
Bij Brug-WW met sectorplan kunnen de kosten van de opleiding vanuit het sectorplan (gedeeltelijk) vergoed worden.

Start werk

Bij Brug-WW zonder sectorplan gaat de werknemer direct voor minimaal 8 uur per week voor u werken.
Bij Brug-WW met sectorplan is het mogelijk dat de werknemer tijdens de periode van de opleiding nog niet bij u werkt.

Periode contract

Bij Brug-WW zonder sectorplan geeft u uw werknemer na de opleiding een contract van minimaal 6 maanden (baangarantie).
Bij Brug-WW met een sectorplan geeft u uw werknemer na de opleiding een contract van minimaal 12 maanden (baangarantie).

4. Compensatieregeling

De compensatieregeling is een beperkte no-risk polis voor WW-gerechtigden, die al ten minste 1 jaar werkloos zijn en geboren zijn vóór 8 juli 1954. De werkgever ontvangt een ziektewetuitkering. De werkgever kan deze verrekenen met het loon van de zieke werknemer.

Een zieke werknemer kan via de Compensatieregeling een Ziektewetuitkering krijgen als hij:

 • - Geboren is vóór 8 juli 1954.
 • - In de 52 weken voor hij in dienst kwam onafgebroken een WW-uitkering had.
 • - In dienst kwam na 8 juli 2009.
 • - Niet langer dan 5 jaar in dienst is bij de werkgever.
 • - Langer dan 13 weken door ziekt niet kan werken.

Voor deze werknemer kan de werkgever na 13 weken een Ziektewetuitkering aanvragen. De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening van de werkgever.

5. Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Ook dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewetuitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd.

Heeft uw werknemer een no-riskpolis?
Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • - Hij krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
 • - Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
 • - Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
 • - Hij heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
 • - Hij heeft een WSW-indicatie.
 • - Hij is voor 8 juli 1954 geboren, hij heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en hij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering.

Voor meer informatie Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis).

6.  Voorzieningen vergoedingen werkgever

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.
Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

 • - Subsidie voor aanpassingen aan de werkplek
 • - Een mobiliteitsbonus: als u een werknemer met een WIA-uitkering in dienst hebt, kunt u korting op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf en/of de Ufo-premie toepassen als de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat. U kunt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar krijgen. Meer informatie? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon of kijk op de site van de Belastingdienst.
 • - U mag werknemers jonger dan 18 jaar, of met een Wajong-uitkering een lager loon dan het minimumloon betalen (alleen als deze werknemer door ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert).
 • - U kunt een Ziektewetuitkering krijgen als uw werknemer ziek wordt en hij korter dan 5 jaar geleden een WIA uitkering heeft gekregen.

7. Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.
UWV vult het loon van de Wajong er dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

Voor meer informatie Minder loon betalen (Wajong).